MySQL이 설치된 폴더의 'BIN' 로 이동하세요.

파일의 형태로 백업이 됩니다.

 

1. 백업 

MySQLDump -u사용자 -p암호 DB이름 > DB백업.sql

ex) mysqldump -uroot -p1234 test_db > test_db.sql -- ('test_db' 전체 내용을 백업)

 

2. 테이블 백업

MySQLDump -u사용자 -p암호 DB이름 TB이름 > TB백업.sql

ex) mysqldump -uroot -p1234 test_db test_table > test_table.sq-- ('test_db' 의 'test_table' 내용을 백업)

 

3. 데이터 백업

MySQLDump -u사용자 -p암호 DB이름 TB이름 -w "조건" > 데이터백업.sql

ex) mysqldump -uroot -p1234 test_db test_table -w "name='홍길동' > test_table.sql 

 -- ('test_db' 의 'test_table' 에서 'name' 이 홍길동인 데이터만 백업) 

 

4. 복원 (데이터 등록)

MySQL -u사용자 -p암호 DB이름 < DB백업.sql -- DB가 존재 하지 않는 경우 미리 생성 후 진행 하여야 함.

MySQL -u사용자 -p암호 DB이름 TB이름 < TB백업.sql

MySQL -u사용자 -p암호 DB이름 TB이름 < 데이터백업.sql

 

주의) 복원 명령 시 기존의 테이블은 제거 된 후 재생성 하여 복원 됩니다. (기존 데이터는 삭제됨) 

 

TIP) 파일명 자동 생성 명령을 위한 명령문 

ex) mysqldump -uroot -p1234 test_db > test_db_%date%.sql -- ('test_db_2013-04-02.sql' 형태로 생성됨.)   

아래와 같이 "backup.bat" batch 파일을 만들면 내가 원하는 형태의 날짜및시간을 표현 할 수 있다. 

----------------------------------------------------------------------------------

@echo off  

SET now=%date:~0,4% -- 2013-04-02 (0번째 부터 4개)
SET now=%now%%date:~5,2% -- 2013-04-02 (5번째 부터 2개)
SET now=%now%%date:~8,2%
 -- 2013-04-02
  

SET now=%now%_%time:~0,2% -- 14:10:10.10
SET now=%now%%time:~3,2% -- 14:10:10.10
SET now=%now%%time:~6,2% -- 14:10:10.10

mysqldump -uroot -p1234 %1 > %1_%now%.sql  -- %1 : 배치 파일 실행 시 포함 한 DB명

-----------------------------------------------------------------------------------

backup.bat test_db < 샐행  -- ('test_db_20130402_141010.sql' 형태로 생성됨.)   


출처 : http://blog.naver.com/kilsu1024/110165190855


Posted by 앗뜨거워 ( @bok3937 ) 앗뜨거

댓글을 달아 주세요